رییس هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه

حسین اسلامی مهندس حسین اسلامی رییس هیات مدیره‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران
و مدیرعامل هلدینگ فناوری نگاه
بیش‌تر بدانید