نایب رییس هیات مدیره شرکت رمیس، رییس هیات مدیره شرکت ققنوس و عضو هیات مدیره هلدینگ فناوری نگاه

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعتماد صنف به انتخابات دوره هفتم سازمان نصر تهران

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،
Read More
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعضای تیم هم‌آفرینی بر اخلاق‌مداری و توسعه ارتباطات تاکید کردند

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای تهران،
Read More

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه جدی نصر است

Read More

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
خبرها و رویدادها

اعتماد صنف به انتخابات دوره هفتم سازمان نصر تهران

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
خبرها و رویدادها

اعضای تیم هم‌آفرینی بر اخلاق‌مداری و توسعه ارتباطات

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
در رسانه‌ها

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه جدی نصر است

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعتماد صنف به انتخابات دوره

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
Read More
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعضای تیم هم‌آفرینی بر

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
Read More

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه

Read More

Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعتماد صنف به انتخابات

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعضای تیم هم‌آفرینی بر

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه

Our Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعتماد صنف به انتخابات

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
READ MORE
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعضای تیم هم‌آفرینی بر

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
READ MORE

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه

READ MORE

Our Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
خبرها و رویدادها

اعتماد صنف به انتخابات

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
Read More
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
خبرها و رویدادها

اعضای تیم هم‌آفرینی بر

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
Read More
در رسانه‌ها

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه

Read More

Latest News & Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعتماد صنف به انتخابات دوره هفتم سازمان نصر تهران

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران

اعضای تیم هم‌آفرینی بر اخلاق‌مداری و توسعه ارتباطات

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه جدی نصر است

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

اعتماد صنف به انتخابات دوره هفتم سازمان نصر تهران

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران،
Read More

اعضای تیم هم‌آفرینی بر اخلاق‌مداری و توسعه ارتباطات

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای تهران،
Read More

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه جدی نصر است

Read More

Latest Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
خبرها و رویدادها

اعتماد صنف به انتخابات دوره هفتم سازمان نصر تهران

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان
خبرها و رویدادها

اعضای تیم هم‌آفرینی بر اخلاق‌مداری و توسعه ارتباطات

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی رایانه‌ای
در رسانه‌ها

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه جدی نصر است

From The Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
خبرها و رویدادها

اعتماد صنف به انتخابات

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی
Read More
حسین اسلامی - عضو هیات مدیره‌ی شرکت افزار پرداز رمیس و عضو هیات مدیره‌‌ی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران
خبرها و رویدادها

اعضای تیم هم‌آفرینی بر

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌
Read More

توسعه اقتصاد دیجیتال وظیفه

Read More

Latest From Blog

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Our Latest News

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.

Recent Posts

Lorem ipsum dolor sit amet cotetur adipisicing elit, sed do mod tempor incididunt some the and one baldbe oner device odies dear.
حسین اسلامی

اعتماد صنف به انتخابات

به گزارش روابط‌عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای
2 دی 1402
اعضای تیم هم‌آفرینی بر اخلاق‌مداری و توسعه ارتباطات تاکید کردند

اعضای تیم هم‌آفرینی بر

در آستانه انتخابات دوره هفتم سازمان نظام‌ صنفی
27 آذر 1402